පාළු මකන මගේ යාළු

රාජු සහ තිළිණිගේ මිතුරුකම වර්ණවත් කෝළම් රටාවක් වැනිය. ඔවුන් දෙදෙනා අතරින් ලඩ්ඩු වලට කැමති කවුද? වැලි තලප කෑමට කැමති කවුද?

දිශානී සේනාරත්න

Description

රාජු සහ තිළිණිගේ මිතුරුකම වර්ණවත් කෝළම් රටාවක් වැනිය. ඔවුන් දෙදෙනා අතරින් ලඩ්ඩු වලට කැමති කවුද? වැලි තලප කෑමට කැමති කවුද?

දිශානී සේනාරත්න

Additional information

කර්තෘ

දිශානි සේනාරත්න

Category ,
Tags